AEH Medical

Algemene Voorwaarden AEH Medical

1.   Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden AEH Medical zijn van toepassing op elke vorm van dienstverlening en alle werkzaamheden, offertes en aanbiedingen van AEH Medical en op alle overeenkomsten tussen AEH Medical en opdrachtgever, respectievelijk diens rechtsopvolger(s), onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.
  1. Dienstverlening door AEH Medical omvat de in de overeenkomst beschreven diensten en werkzaamheden, inclusief allewijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen AEH Medical en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

2.   Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de schriftelijk door AEH Medical uitgebrachte offerte.
  • Een offerte is niet langer geldig dan twee maanden nadat zij is uitgebracht, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
  • Een overeenkomst voor een opdracht waaraan geen schriftelijke offerte is voorafgegaan of die wordt verstrekt na het verstrijken van de in artikel 2.2 genoemde termijn, komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door AEH Medical.

3.   Wederzijdse verplichtingen

 • AEH Medical zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen behartigen. Deze verplichting betreft een zogenaamde ‘inspanningsverplichting’, AEH Medical kan geen garantie geven dat een gewenstresultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard.
  • Offertes van AEH Medical zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De opdrachtgever is gehouden AEH Medical al datgene ter beschikking te stellen dat AEH Medical noodzakelijk en/of nuttig acht voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. Eventuele kosten die zijn/worden veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatiedoor de opdrachtgever komen voor zijn rekening.
  • AEH Medical zal alles doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht om de opdracht uit te voeren binnen het metopdrachtgever overeengekomen tijdschema. Dit tijdschema geldt echter bij benadering en bevat geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Wanneer aan AEH Medical feiten en/of omstandigheden bekend worden die de realisering van de werkzaamheden of de te leveren diensten volgens het overeengekomen tijdschema onmogelijk maken, zal AEH Medical de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, eventueel onder vermelding van een nieuw tijdschema.

4.   Tarieven

 • Alle tarieven zijn vastgelegd in de offerte en/of op de website van AEH Medical.
  • AEH Medical behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Opdrachtgever wordt daarover uiterlijk zes weken voor invoering van de wijzigingen schriftelijk geïnformeerd en wordtgeacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij AEH Medical binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk van het tegendeel bericht.
  • De opdrachtgever is verplicht op verzoek van AEH Medical een verklaring van een registeraccountant betreffende hetaantal medewerkers te overleggen. Indien het aantal werknemers afwijkt van het aantal opgegeven werknemers, zal de opdrachtgever de kosten van het onderzoek dragen.
  • Kosten die worden gemaakt doordat derden moeten worden ingeschakeld, zijn niet inbegrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of op de website van AEH Medical en komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders isovereengekomen. Indien het noodzakelijk is medische informatie in te winnen bij derden, komen kosten in verband met het inwinnen van deze informatie voor rekening van de opdrachtgever, eveneens indien niet anders overeengekomen. Het voorgaande is ook van toepassing in het geval dat inschakeling van derden op grond van (wettelijke) regelingen is vereist.

5.   Betalingsvoorwaarden

 • Facturen van AEH Medical dienen binnen 21 dagen na ontvangst door de opdrachtgever te worden voldaan.
  • Indien de opdracht over een aantal maanden wordt uitgespreid, wordt aan het einde van elke maand een factuur opgemaakt voor de in die maand aan de opdracht bestede uren.
  • Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen betalingstermijn voldoet, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat nadere sommatie of schriftelijke ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment dat de opdrachtgeverin verzuim is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd en komen de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten van AEH Medical ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van de opdrachtgever. De verplichting van AEH Medical tot het verlenen van de overeengekomen diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort en herleeft pas nadat de factuur is voldaan. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
  • Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van AEH Medical daartoe aanleiding geeft, kanAEH Medical nadere zekerheid van de opdrachtgever verlangen, bij gebreke waarvan AEH Medical de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid door de opdrachtgever is gesteld.
  • Indien de overeenkomst vanwege een niet aan AEH Medical toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, isdoor de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

6.   Annulering van afspraken

 • Annulering van geplande afspraken ter verlening van diensten voor verzuimbegeleiding, (onderdelen van) keuringen,projecten of andere diensten dient uiterlijk twee werkdagen voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
  • Geplande afspraken ter verlening van diensten voor verzuimbegeleiding, (onderdelen van) keuringen, projecten of anderediensten die minder dan twee werkdagen voor de geplande startdatum door of namens de opdrachtgever worden geannuleerd, worden volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.   Geheimhouding

 • Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen informatie waarvan uit de aard voortvloeit of kan worden vermoed dat deze vertrouwelijk is dan wel waarvan de andere partij heeft medegedeeld dat deze vertrouwelijk is, behoudens voor zover AEH Medical of de opdrachtgever ingevolge een wettelijk voorschrift verplicht istot verstrekking van bepaalde gegevens.
  • AEH Medical zal een geheimhoudingsplicht opleggen aan haar medewerkers en aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
  • Slechts gegevens die nodig zijn ter uitvoering van de wettelijke en contractuele taken zullen door AEH Medical aan de opdrachtgever en/of zijn verzekeringsmaatschappij worden doorgegeven, met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Persoonsregistratie.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AEH Medical mag de opdrachtgever geen mededelingen doenover de werkwijze en aanpak van AEH Medical waarvan de opdrachtgever kan vermoeden dat deze informatie de marktpositie van AEH Medical schaadt of kan schaden.

8.   Intellectueel eigendom

 • AEH Medical behoudt zich het auteursrecht voor op alle door AEH Medical in het kader van de opdracht uitgebrachte rapporten, adviezen en overige geschriften.
  • De opdrachtgever mag door AEH Medical uitgebrachte rapporten, adviezen en overige geschriften vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

9.   Aansprakelijkheid

 • AEH Medical is uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat de aansprakelijkheid is beperkt tot bedrag voor vergoeding van schade waarvoor AEH Medical verzekerd is, dan wel redelijkerwijze gezien de in de branche geldende gewoonten verzekerd behoorde te zijn. De beperkingen in artikel9.2 en 9.3 zijn hierbij van toepassing.
  • AEH Medical is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit niet-, niet-volledige of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Onder niet- toerekenbare tekortkomingen wordt verstaan: elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst door AEH Medical belemmert en die in redelijkheid niet voor hetrisico van AEH Medical behoort te komen.
  • AEH Medical is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade,winstderving en/of stagnatieschade. Indien AEH Medical ter zake van enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever AEH Medical van enige aansprakelijkheid.

10.  Duur, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst telkens voor een zelfde periodestilzwijgend verlengd, tenzij AEH Medical of de opdrachtgever per aangetekende brief heeft opgezegd, waarbij een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de lopende contractperiode in acht dient te worden genomen.
  1. Partijen hebben, voor zover hieronder bepaald, het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven onder opgaaf van redenen eenzijdig zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
   1. de wederpartij enige verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst niet nakomt en de niet-nakoming zo ernstig van aard is, dat van de andere partij naleving van de verplichtingen uit de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd;
   1. door de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, aan de wederpartij surseance van betaling wordt verleend dan weldoor de wederpartij maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming;
   1. de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan 13 weken heeft geduurd of vaststaat dat deze langer dan 13 weken zal gaan duren.
  1. Behoudens de in artikel 10.2 genoemde gevallen is tussentijdse ontbinding van de overeenkomst niet mogelijk.
  1. Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst blijven de verplichtingen die naar hun aard voortduren, onverminderd van kracht.

11.  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Algemene Voorwaarden AEH Medical en de offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een door AEH Medical uitgebrachte offerte of een door AEH Medicalaangegane overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.